Sveriges Skateboardförbund

INFORMATION OM CORONAVIRUSET

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya nationella allmänna råd som börjar gälla den 14 december 2020.
Vad det innebär det för skateboard/idrottsverksamhet kan du läsa längre ner. Fr.om. den 11 januari har vi dessutom en tillfällig ny Pandemilag som ger oss både möjligheter och utökat ansvar. 

 

Skateboardförbundet följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och vi uppmanar alla att följa och efterleva de rekommendationer som finns såväl nationellt som regionalt. Ta ansvar för er verksamhet och håll ut. Det kommer en tid även efter Corona då vi hoppas på att kunna åka skateboard som vanligt igen. Men för att ta oss dit behöver alla ta ansvar att förhindra smittspridning. Vi på förbundet tar ansvar för vår verksamhet genom att ställa in de aktiviteter som inte kan genomföras på ett smittsäkert sätt.

NY PANDEMILAG

PANDEMILAGEN BEGRÄNSAR OCH FÖRTYDLIGAR SPECIFIKA VERKSAMHETER

Sveriges skateboardförbund bevakar kontinuerligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer under coronapandemin. Förbundet ger inga egna rekommendationer, men i samråd med Riksidrottsförbundet hjälper vi våra medlemmar att förstå vad som gäller.

Januari 2021:
Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat om förordningar och föreskrifter utifrån den nya pandemilagen som började gälla den 10 januari. Dessa förordningar och föreskrifter ger flera skateboardverksamheter ytterligare ett antal förhållningsregler som ska efterföljas, vilka beskrivs nedan.
Just nu är det dock regeringens rekommendation om att kommunala idrottshallar/lokaler ska hållas stängda som begränsar de flesta av skateboard-verksamheterna runt om i landet. Det finns ännu inget som tyder på att regeringen kommer att ta bort denna rekommendation innan den 24 januari.
När kommunerna öppnar upp igen så är det fortsatt så att de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten gäller. Vilka det är står längre ner.

Vad säger pandemilagens förordning?
Enligt pandemilagens förordning tillåts max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (samma som tidigare men detta styrs nu av pandemilagen istället för smittskyddslagen).I förordningen finns det även särskilda begränsningar för de som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i en sportanläggning.
Vad som menas med “öppen för allmänheten” är dock fortfarande oklart och vi får be om att få återkomma om detta, tills dess rekommenderar vi våra föreningar att följa förordningen och FHM´s nio punkter nedan.

Förordningen säger att den som bedriver verksamheten i en sportanläggning ska utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Man ska även se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.
Vidare säger förordningen att man ska begränsa antalet besökare i verksamhetslokalen. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ska maxantalet beräknas så att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter var. Beräkningen ska göras på helheten (total tillgänglig golvyta) och för varje avgränsat utrymme. Det innebär till exempel att en beräkning görs för den stora idrottshallen och separata beräkningar görs för eventuella egna rum eller avgränsade utrymmen. Begränsningen ska också tydligt anslås i lokalen t.ex. vid entrén. Folkhälsomyndigheten har satt upp en lista med nio punkter som alla som bedriver verksamhet i en sportanläggning ska följa:

 1. beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet).
 2. skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts,
 3. tydligt anslå maxantalet.
 4. säkerställa att maxantalet inte överskrids.
 5. informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas.
 6. erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 7. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 8. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 9. hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Punkterna 1-4 gäller då för varje avgränsad yta i anläggningen.

 

Idag tolkar vi förordningen så här:

 • All verksamhet ska ske med ett smittskyddsperspektiv som minimerar risk för smitta.
 • Har ni föreningsverksamhet i form av drop in/träning så ska ska ni följa de nio punkter som FHM kräver, och det som begränsar antalet deltagare i lokalen är dess storlek i kvm2.

EXEMPEL: har ni en skatehall på 300 kvm2 blir max antal deltagare 30st, MEN kanske är lokalen inte anpassad för mer än 15 personer pga risk för trängsel, ja då får ni ta med det i beräkningen.) Det handlar återigen inte om att hitta kryphål då meningen med dessa lagar och förordningar att vi tillsammans ska minska smittspridningen av covid-19.

UTHYRNING: Hyr ni ut era lokaler till privata sällskap är det max 8 personer som får va i lokalen samtidigt. Det är ni som ansvarar för verksamheten som måste säkerställa att ni följer förordningen och riskerar att få böter/stängning om så inte efterföljs.

Pandemilagen är tillfällig och kommer gälla fram till den sista september. 

Kortfattat om den nya pandemi-lagen

Digital pressträff från den 8/1 angående införande av den nya Pandemi-lagen. 

NYA SKÄRPTA REKOMMENDATIONER FÖR ATT MINSKA SMITTSPRIDNINGEN

Från och med 18 december till den 24 januari rekommenderar regeringen att kommuner bör stänga alla idrottsanläggningar. Innebörden av detta är att man helst ska undvika all inomhusträning under denna period.
För föreningar inom Skateboardförbundet innebär det att man ska följa de rekommendationerna som respektive kommun går ut med, något som kan skilja sig åt i olika delar av landet.
Utomhusträning rekommenderas framför inomhus, men vem som sätter reglerna i utomhusparker är de som äger/driftar platsen.
Träning i icke-kommunala anläggningar
För de föreningar som tränar i/på anläggningar som inte är kommunala (hyr av privat eller driftar/äger en egen anläggning) gäller att man här i första hand ska följa de rekommendationer som respektive kommun går ut med. Har kommunen ingen rekommendation som riktar sig till de som har egna anläggningar ska man följa det som gäller för privata aktörer, dvs. man kan ha öppet men man ska ha en begränsning över hur många som får vistas i anläggningen. Den begränsningen ska sättas så lågt att ett betydande avstånd kan hållas mellan varje individ i anläggningen hela tiden.
Om föreningen kan ha sin anläggning öppen ska all träning/åkning fortsatt ske i enlighet med de övriga rekommendationerna nedan, eller att man är ännu mer restriktiv just nu.

HUR PÅVERKAS SKATEBOARDVERKSAMHET I SVERIGE AV CORONAPANDEMINS RESTRIKTIONER

+ HUR KAN DU SOM SKATEBOARDÅKARE OCH SKATEBOARFÖRENING AGERA.

Skateboard som individuell aktivitet uppfattar vi har en mindre risk för smittspridning, men det är i mötet med andra skateboardåkare där vi vistas på en begränsad yta och inte tänker till som det kan ställa till det. Därför är det viktigt att både du som skateboardåkare och våra föreningar och dess verksamhet tar ansvar för att minska risk för smittspridning.

Det är upp till varje förening att säkerställa en smittsäker verksamhet och behöver i varje enskilt fall fatta beslut därefter. Det kan handla om t.ex. hur stor grupp barn & unga kan vistas hos oss samtidigt.

Vår uppfattning är att barn- och ungdomsverksamhet kan fortsätta i större grupper än 8 personer om ni som förening anser att ni kan bedriva en smittsäker verksamhet. Ni bör t.ex. se över antalet deltagare och minska grupper som åker tillsammans. (Läs frågor ni behöver ställa er längre ned).
Vi vill att ni följer FHM och regeringens råd och restriktioner för att minska smittspridningen.
 
 
NYA NATIONELLA ALLMÄNNA RÅD FRÅN 14 DECEMBER

Folkhälsomyndigheten presenterade den 8 december nya nationella allmänna råd som träder i kraft den 14 december. De kommer då att ersätta de lokala allmänna råden och gälla i hela landet. Enligt de nya allmänna råden kommer träning under smittsäkra former och om möjligt utomhus att tillåtas för alla, oavsett ålder.

ALLMÄNNA RÅD FÖR IDROTTSVERKSAMHET
 
Folkhälsomyndighetens gällande nationella allmänna råd påverkar skateboardåkning i förening på följande vis: 
•Barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan fortsätta träna om föreningen kan erbjuda en verksamhet ur ett smittskyddsperspektiv som minimerar risken för smitta. 
•Ungdomar födda 2004 eller tidigare (16år eller äldre) Får träna i organiserade former OM det sker i mindre grupper och att dessa 6 specifika villkor efterföljs:
 
 1. håller avstånd till varandra,
 2. inte delar utrustning med varandra,
 3. när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus,
 4. undviker gemensamma omklädningsrum,
 5. reser till och från aktiviteten individuellt,
 6. utför aktiviteten i mindre grupper.
FÖR VÅRA VERKSAMHETER
 • Ta dig själv till aktiviteten, undvik kollektivtrafik.
 • Om möjligt skejta utomhus.
 • Håll avstånd, 1,5-2m.
 • Undvik all fysisk beröring. (No high fives)
 • Begränsa antalet åskådare och undvik trängsel i våra anläggningar.
 • Tävling kan genomföras för gruppen födda 2005 eller senare på lokal nivå med lokala deltagare.
 • Låneutrustning bör plockas bort
 • Filma inte med andras mobiler eller kameror. 
 Här är några exempel:
Har ni tex street, miniramp, bowl dela då in er hall/yta i 3 olika zoner med t.ex. 8 personer i varje zon. Har ni en street och om det går att dela upp flödet i 2 delar, gör det. Att dela upp i olika zoner betyder inte att smälla upp en vägg, snarare en osynlig vägg som förhindrar att det blir för många personer i samma zon eller för trångt på platåerna. Har ni en hall som endast tar 10 personer som max, fortsätt med det om det kan göras på ett smittsäkert vis. 
 
Viktigast av allt: det handlar inte om att hitta kryphål för att kunna skejta, det handlar om att kunna öppna upp er verksamhet på ett smittsäkert sätt. Det är viktigt att röra på sig och att skejta, både för fysisk och psykisk hälsa, men det måste ske på ett vis där NI som förening tar ert ansvar och att alla som besöker er förstår förutsättningarna och även tar personligt ansvar för att minska smittspridningen.
 
Undantag för elit/yrkesmässig idrott på seniornivå.
 
Regeringen har kommunicerat att de som bedriver yrkesmässig idrott ska kunna fortsätta träna. För att träffas av undantaget för yrkesmässig idrott ska skateboardåkare ha skateboardåkning som sin huvudsakliga sysselsättning/inkomst och vara på nationell eller internationell elitnivå.
 

SKATECAMPS AVRÅDES

Vi vill vara extra tydliga med att det är ingen bra idé att arrangera skatecamps just nu. Särskilt inte om ni uppmuntrar till följande: 

 1. Längre resor än lokalt
 2. gemensamma sovsalar
 3. Gemensamma måltider 

Vad är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inom idrott?
Läs Riksidrottsförbundets förklaring här.

 

LOKALA ALLMÄNNA RÅD:
För att se vad som gäller i just ditt län så kan du finna den informationen här.

VID BESÖK OCH SESSIONS I SKATEPARK/SKATEHALL:

Det är mycket viktigt att vi fortsätter uppmuntra till fysisk aktivitet. Det gäller dock att skapa en säker miljö med lägsta möjliga risk för smittspridning för samtliga deltagare.

För att minska antalet personer – uppmana anhöriga och andra närvarande, som inte har uppgifter i samband med genomförandet, att inte närvara.

Undvik också att använda kollektivtrafik eller samåkning i bussar vid resa till samlingen. Ta inte heller med passagerare i bilen, om de inte är en del av ditt hushåll (bor tillsammans med), och gör minst möjliga antal stopp under vägen till samlingen (butiker, bensinstationer etc).

Det ska finnas möjlighet att tvätta och desinficera händerna.

DRA INTE OCH SKEJTA I OFFENTLIGA PARKER ELLER SKATEHALLAR OM:

Du har ett eller flera av följande symtom: huvudvärk, feber, rinnande näsa, halsont, illamående, nyser eller hostar, är andfådd, har förlorat lukt- eller smaksinne.

Det är mindre än tre dagar sedan du återhämtat dig från sjukdom med några av de symtom som nämns ovan. Kontakta sjukvårdsupplysningen om du har tvivel på om du ska åka eller inte.

Du har varit i nära kontakt med ett bekräftat fall av COVID-19 under de senaste 10 dagarna eller du bor med någon som är i karantän.

Du är i en riskgrupp för COVID-19 (definierad av Folkhälsomyndigheten).

Och kom ihåg… om du känner dig det minsta lilla sjuk ska du omedelbart avbryta din session och åka hem.

SÅ HÄR SKA DU BETE DIG UNDER SESSION:

 • Vistas gärna utomhus om det går.
 • Tvätta eller desinficera händerna vid ankomsten till hallen/samling, före/efter en måltid och efter toalettbesök.
 • Håll ett säkerhetsavstånd till andra personer
 • Skippa fysisk kontakt som high5´s, fistbumps, klappa istället med brädan i marken för att uppskatta/heja på.
 • Vid skateskola, begränsa gärna gruppers storlek till högst 8 personer per grupp.
 • Vid behov av mat/energi, medtag egen förtäring.
 • Låna inte kläder, skateboard/skydd/hjälm, vattenflaskor, mobiltelefoner, datorer eller andra personliga tillhörigheter av någon annan.
 • Gemensamma omklädningsrum, duschar, bastu etc bör inte användas

ER FÖRENING BÖR SE ÖVER DESSA FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR EN ANPASSAD VERKSAMHET:

 • Hur kan vi minimera riskerna för kö vid ingången/kafét?
 • Hur kan vi underlätta så alla håller avstånd? Tex spärra av vissa delar av kafét/hallen, ta bort stolar, be föräldrar lämna av sina barn utanför hallen etc.? 
 • Hur många personer har vår inomhushall kapacitet för utan att det känns trångt på platåerna och åkytan?
 • Finns det möjligheter att tvätta händerna eller använda handsprit på flera ställen som t.ex. ingången, kassan, toaletterna och åkytan?
 • Kan vi utöka/justera öppettiderna eller på annat sätt separera åkargrupperna ännu mer än idag för att förhindra trängsel? 
 • Vad har vi för städrutiner? Är det tryggt för medlemmarna att vistas i lokalen? 
 • Ska vi erbjuda låneutrustning just nu? Om ja, vad har vi för rutiner så utrustningen förblir hygienisk att använda? 

KOMPENSATIONSSTÖD

Medlemsföreningar i Sveriges Skateboardförbund kan ansöka om kompensationsstöd för förlorade intäkter under perioden oktober-december, Ansökan görs via Riksidrottsförbundet och öppnas för denna period upp i mitten på januari. Har ni frågor hur det går till läs här och behöver ni hjälp är det bara att höra av er.

DISTRIKTEN FINNS TILL FÖR ER!

- SOM MEDLEMSFÖRENING I SKATEBOARDFÖRBUNDET TILLHÖR ER FÖRENING ÄVEN ETT IDROTTSDISTRIKT.

 Klicka här för att hitta ert distrikt

I princip alla distrikt har kallat till informationsträffar för de föreningar som de organiserar.

Katta Sterner, generalsekreterare för SSF, betonar att skateboardförbundets anställda finns redo för att stötta skateboardföreningarna, vi är bara ett knapptryck bort.

Tips! Prenumerera på nyhetsbrev från distrikten och gå in på deras hemsidor. Där finns information om vad som gäller för just er.

HÅLL ER UPPDATERADE

Besök följande informationskällor för att hålla dig uppdaterad. Förutom dessa kan det finnas föreskrifter från era respektive lokala myndigheter och polis som ni måste hålla er informerade om:

 1. Ytterst är det myndigheternas riktlinjer som gäller, dessa hittar du på krisinformation.se.
 2. Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
 3. Regeringen: https://www.regeringen.se/
 4. Riksidrottsförbundet rapporterar löpande om hur corona påverkar idrottsrörelsen. Där har de bland annat sammanställt vanliga frågor och svar.
 5. SSF hemsida, vi uppdaterar när vi får ny information https://sverigesskateboardforbund.se/

För råd och frågor, hör av dig till din föreningskontakt hos oss på skateboardförbundet:
https://sverigesskateboardforbund.se/kontakt/