SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND

FÖRENINGSKOLLEN 2022

Föreningskollen kom till för att vi såg ett behov av att samla in uppdaterad information om läget i landets föreningar efter pandemin.

Vi ville utforma en enkätundersökning som skulle ge oss utförlig statistik om föreningarna och låta föreningarna beskriva deras nuläge och vision med egna ord.

Enkäten skickades ut till alla medlemsföreningar i landet under våren 2022 och sammanställdes sedan under vintern. Totalt svarade 60 av 104 föreningar på enkäten.

Resultatet av undersökningen har gett oss värdefull information för vårt fortsatta arbete i att stötta våra medlemsföreningar utifrån deras förutsättningar, önskemål och behov. 

En enkätundersökning om våra medlemsföreningar.

Efter en pandemi som på olika sätt har påverkat verksamheten hos landets föreningar såg vi ett behov av att få en uppdaterad bild av läget hos våra medlemsföreningar.

Då det under pandemin inte varit möjligt att genomföra fysiska föreningsbesök i den utsträckning vi brukar ville vi snabbt nå alla våra medlemsföreningar och uppdatera oss med information om deras nuläge och framtidsplaner. 

Därför utformade vi en enkätundersökningen Föreningskollen som vi sedan skickade ut till föreningarna.

Enkäten skickades ut på mail till våra medlemsföreningar. I de fall vi inte fick svar följde vi upp med telefonsamtal för att försäkra oss om att enkäten nått fram.

Svaren vi samlade in innehöll dels kvantitativa data som t.ex medlemsantal men även fritextsvar där föreningarna kunde svara fritt med egna ord.

Efter att svaren samlats in så sammanställdes statistiken för sig och fritextsvaren analyserades och delades in i kategorier efter de teman som berördes av föreningarna.

Slutligen gjordes en sammanställning av vilka teman som är mest berörda i fritextsvaren för att identifiera vad föreningarna tycker är viktigast och vad de jobbar mest med. 

Frågorna som ställdes till föreningarna finns att ladda ner som PDF här.Undersökningen genomfördes för att ge oss en uppdaterad bild av läget hos våra medlemsföreningar, skapa en helhetsbild över läget i landet samt för att samla in kunskap om vad föreningarna har för planer och behov framåt. Den information vi samlat in kommer användas till att stötta föreningarnas verksamhet på bästa sätt. Resultaten av enkäten kan komma att påverka vilka typer av projekt vi arbetar med framåt, utformningen av våra ekonomiska stöd och hur våra föreningsutvecklare jobbar med föreningarna. 

Vi kan se att vi med Föreningskollen har nått en geografisk bredd av föreningar som nära motsvarar fördelningen av samtliga våra medlemsföreningar över landet. Vi har också fått en bredd av svar från såväl stora som små föreningar. Resultaten bör därför vara någorlunda representativa för många av våra föreningar.

Bland föreningarnas medlemmar så är en övervägande del män (ungefär 75%)  och väldigt få har medlemsstatistik som är icke-binär.

Majoriteten av föreningarna har någon form av riktad verksamhet som bl.a nybörjarskate, tjejer/icke-binärskate, gubb/gumskate eller paraskate.

Kommunerna är viktiga för föreningarna och då de flesta större anläggningarna är kommunägda och majoriteten av de svarande föreningar får någon form av ekonomiskt stöd från sin kommun.

Även Sveriges Skateboardförbund är viktigt för föreningarna dels i form av stöd och råd kring anläggning, kommunikation med kommun och ekonomiska stöd. Dock skulle fler föreningar kunna utnyttja de ekonomiska stöd som förbundet erbjuder då många svarat att de inte har ekonomiskt stöd från förbundet idag. 

Alla föreningar som har svarat har någon metod för att samla in feedback från sina medlemmar. De flesta kombinerar strukturerade metoder så som årsmöten, förslagslådor, etc med mer informella metoder, som t.ex att lyssna in feedback när de möter medlemmar i sin dagliga verksamhet.

Slutligen har vi genom fritextsvaren identifierat fyra övergripande teman som föreningarna nämner mest i sina svar och som representerar det som föreningarna lägger störst vikt vid eller jobbar mest med. Vår slutsats är att förbundet kan spela en viktig roll i att stötta föreningarna framförallt i dessa fyra teman.

Mest berörda teman i fritextsvar
Anläggning

Engagemang & organisation

Verksamhet

Tävlingar & event

Mer detaljerad information med citat från föreningarna och statistik finns längre ner på sidan!

URVAL AV CITAT & MEST BERÖRDA TEMAN PER FRÅGA

”Att hålla igång skatehall och driva igenom betongpark” 

”Att utveckla skatescenen i ****, göra att alla som kan och vill får chansen!”


”Skapa bästa möjliga förutsättningar för skateboardåkare från ***** med omnejd.”


“Att driva inomhushall samt utveckla befintliga utomhusskateparker och skapa nya platser för skateboardåkning.”

“Vi vill bevara vår verksamhet genom alla generationer och kunna utveckla vår verksamhet till att den ska bli större och skapa en ännu större gemenskap mellan alla åldrar och identiteter.”

Mest berörda teman i föreningarnas svar:

Främja skateboard lokalt: 33%

Anläggning: 25%

Samhörighet & Inkludering: 19%

”Många som tycker att det är bra att vi bygger, 
få som vill engagera sig själv eller ens tycka till.”

“Att få medlemmar att engagera sig i föreningen men än att gå på ett årsmöte varje år, vilket även det är vårt att få dit folk på.”

”Föreningen kan bara LOK-rapportera 10-20% av vår verksamhet vilket leder till mindre intäkter än vad andra idrottsföreningar har och sämre stöd från länsidrotten.”


“Att parken används som kalas- och lekplats av oförstående föräldrar.”

För stor förening i för små lokaler”

“Vi vill att alla skall ha råd och åka, men samtidigt måste vi ta betalt för att täcka kostnader.”

Mest berörda teman i föreningarnas svar:

Engagemang: 44%
Anläggning: 25%
Ekonomi: 16%

”Vi är duktiga på att lyfta upp unga människor. Låter unga människor växa, ta ansvar och få erfarenheter.”


Driv & kunskap. Vi svävar inte iväg och är bra på att sortera ut vad som viktigt.”

“Goda relationer i kommunen och med företag.”

“Vi bor i en ‘lättarbetad’ kommun med korta beslutsvägar.”

Vi har skapat en ordentlig plattform på orten genom att bygga en anläggning. Lättare att prata med kommun och sponsorer nu då dom känner oss och vet att vi är seriösa.”

“Bra priser, bra öppettider, närhet mellan utomhus & inomhuspark.”

 Mest berörda teman i föreningarnas svar:

Organisation, struktur & ekonomi: 20%

Kommunikation & samverkan: 18%

Lokala förutsättningar: 16%

Erfarenhet & kompetens: 16%

“Ombyggnation/renovation av inomhuslokalen, ombyggnad av en miniramp”

“Färdigställa vår betongpark och få den att funka på ett bra sätt.”

“Vi jobbar med att leta lokaler och jobbar med kommunen att nå dit.”

“Vi hoppas kunna köra en större tävling i mitten av Maj, även en mindre juniortävling på sensommaren och byggnationsmässigt skall vi försöka få på nya skivor på vår ramp.”

Diverse tävlingar både inne och ute, riktat tjej/ HBTQ event i början av innesäsongen”

Mest berörda teman i föreningarnas svar:

Anläggning: 48%

Event & tävling: 31%

Riktade satsningar & rekrytering: 16%

“Att vår inomhuslokal finns kvar, och att den ständigt förnyas och byggs om.”

En komplett betongpark med väl fungerande regler så alla kan nyttja den fullt ut!”

“500 medlemmar i blandade åldrar o kön, färdigställt streetområde, bra kommunikation med klubbar i närområdet, styrelse bestående av hälften gubbar som vi, andra halvan ungdomar”

“Att vi fortsätter utveckla vår verksamhet till det bättre med upplevelser och underhållning för våra medlemmar.”

“Massor av tjejer som skatar”

“Många utövare i alla åldrar”

Mest berörda teman i föreningarnas svar:

Anläggning: 51%

Tillväxt & utveckling av föreningen: 25%

Inkludering, mångfald & jämställdet: 16%

“Hitta en bra lösning för att på ett enkelt sätt registrera medlemmar och föra in dom på indrottonline”

“Hjälpa till att dela inlägg och stories i sociala medier.”

“Råd kring uppstart av föreningen”

Jobba med kommunerna så det tar skate på allvar och har fler alternativ att välja mellan när de bygger på eget initiativ istället för typ rhino-ramper. Sprida kompetens kring hur skateboardytor ‘bör’ se ut och att de byggs av skateboardåkare.” 

“Vi har ett bra stöd från förbundet men önskar mer ekonomiskt stöd till event/projekt som är av nationell karaktär.”

“Att bara erbjuda tillfällen för andra föreningar att åka till andra för att skejta/sova över, liten tävling.”

“Kanske fixa ihop något så mer föreningar gör mer tillsammans?”

“Vi hade gärna haft besök av åkare som kan inspirera våra åkare. En skateboardens motsvarighet till Isak Huddén.”

“Ge tips på hur vi kan samla våra medlemmar och få dem sysselsatta. Skicka över coacher som kan ge inspiration.”

Mest berörda teman i föreningarnas svar:

Rådgivning, information & stöd: 23%

Ekonomiskt stöd: 13%

Inspiration: 5%

STATISTIK OCH KOMMENTARER

Götaland: 49% 

Svealand: 34%

Norrland: 17%

Kommentar: 
Här ser vi fördelningen över region på de föreningar som har svarat på enkäten.

Fördelningen motsvarar ungefär den totala fördelningen hos alla våra medlemsföreningar vid tidpunkten vi skickade ut enkäten:

Götaland: 49%
Svealand: 31%
Norrland: 16%

Vi kan konstatera att vi har nått ut till en bredd av föreningar och att de svar vi har fått in bör vara representativa för större delen av våra medlemsföreningar även om det såklart också kan finnas stora variationer i förutsättningar och behov inom regionerna. 

Götaland: 52%
Svealand: 34%
Norrland: 14%

Kommentar:
Många av våra största medlemsföreningar befinner sig i större städer i Svealand eller Götaland. De största (med över 1000 medlemar per förening) befinner sig i Stockholm, Örebro, Göteborg och Malmö. De står för en stor del av medlemsantalet i deras respektive regioner.

Generellt har också föreningar med inomhusanläggning fler medlemmar än föreningar som endast har utomhusanläggning eftersom att inomhusverksamhet oftast innebär ett krav på medlemskap för de som vill åka i hallen.

Det betyder att det troligtvis finns många aktiva åkare i många föreningars närområde som inte är representerade i den här statistiken.

Kille: 74% 
Tjej: 26%
Icke-binär: 0,3%

Kommentar: Många föreningar har inte statistik över hur många icke-binära medlemmar som finns i föreningen. Därför är det sannolikt att det är fler än 0,3%. Vi tror att mörkertalet till viss del kan bero på att det bara går att registrera medlemmar som man eller kvinna i IdrottOnline och att föreningarna därför inte heller ställt frågan till sina medlemmar. 

Vi har valt att ställa frågan dels för att få koll på om om föreningarna för statistik även för icke-binära och för att visa att det är något en förening kan göra för att jobba mer inkluderande kring könsidentitet.

Kommunägd betongpark: 33%
Kommunägd inomhushall: 43%

Egen betongpark: 18%
Egen inomhushall: 18%

Miniramp: 58%
D.I.Y-yta: 20%

Plaza: 3%

Kommentar:
Här ser vi att de flesta föreningar med inomhushall eller betongpark har sin verksamhet i kommunägda anläggningar.

Ett mindre antal föreningar äger sina anläggningar. 

Vi kan också se att över hälften av föreningarna som har svarat har tillgång till miniramp.

D.I.Y-ytor är ungefär lika förekommande som att föreningen äger sin egen större anläggning.

Renodlade streetplazas är den minst vanliga typen av anläggning.

Med stöd: 72%

Utan stöd: 28%

Kommentar:
En övervägande del av de 60 föreningar som har svarat får ekonomiskt stöd från sin kommun.

Något som är värt att ha i åtanke är att de 60 föreningar som har svarat på enkäten möjligen är de mest aktiva av våra 104 medlemsföreningar. Det skulle kunna vara en anledning till att så stor del får stöd från sin kommun; att de är aktiva föreningar och bedriver verksamhet som kommunerna vill och kan stötta.

Frågan som ställdes till föreningarna specificerar inte heller omfattningen av stödet. Stödet kan alltså gälla både små summor som ledararvoden för enstaka prova-på tillfällen till miljonbelopp för att bygga skateparker eller sköta drift av inomhushall.

Med stöd: 43%

Utan stöd: 57%

Kommentar: 
Övervägande del har inte ekonomiskt stöd från Sveriges skateboardförbund.

En tolkning av resultatet skulle kunna vara att flera inte känner till våra stöd eller att de har valt att inte söka dem.

Frågan föreningarna svarade på gällde vilket stöd föreningen har idag. Därför är det också möjligt att en del föreningar har haft ekonomiskt stöd från oss tidigare men inte har sökt eller fått stöd i år och därför svarat att de inte har stöd.

 

Med riktad verksamhet: 82%

Utan riktad verksamhet: 18%

Kommentar:
Nästan alla föreningar som har svarat på enkäten bedriver någon form av riktad verksamhet i form av t.ex nybörjarskate, tjejskate, gubb/gumskate eller liknande. Av de fåtal som inte bedriver någon riktad verksamhet är alla utom en föreningar som är nybildade eller som jobbar på att få till en plats att åka på.

Förslagslåda: 22%

Kidsens Årsmöte: 5%

Årsmöte: 67%

Enkät: 1%

Sociala medier: 58%

Möten med medlemmar: 60%

Annat: 27%

Kommentar:
Föreningarna använder sig av flera olika sätt för att ta in feedback från sina medlemmar. Det kan ske strukturerat genom t.ex enkäter, särskilda möten, årsmöten eller Kidsens årsmöte.

Föreningarna kan också få feedback i informella möten som t.ex i det dagliga mötet med medlemmarna i verksamheten. Av de som föreningar som svarat “Annat” så har nästan alla beskrivit det dagliga mötet med medlemmarna i skateparkerna som en viktig källa för feedback.

De flesta föreningar som svarat använder någon form av strukturerad metod för att få feedback från medlemmar i kombination att de lyssnar in och fångar upp feedback direkt från medlemmarna i verksamheten.KONTAKT
Jesper Ferrari Bourner
0761-093009
SSF-rainbow-500x500px_Rityta 1