SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND

TRYGG IDROTT -
REGISTERUTDRAG

” En trygg skateboardverksamhet är en miljö fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En miljö där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. “

För att vi ska få en trygg skateboardmiljö behöver vi utgå ifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna:

1) Glädje och gemenskap
2) Demokrati och delaktighet
3) Allas rätt att vara med
4) Rent spel

En trygg idrott förutsätter att verksamheten går i linje med barnkonventionen.

Barnkonventionen blir Svensk lag 2020

Läs hela barnkonventionen här:

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

Ps. Det finns en kortversion där med Ds.

REGISTERUTDRAG

- Ett krav från 1/1 2020

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Vad innebär detta beslut för föreningen? Föreningar ska – istället för som tidigare uppmanas att – begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn.

Vem är att betrakta som barn?
Med barn avses personer som är under 18 år.

Vilka omfattas av beslutet? Vilka ledare ska vi begära in begränsade registerutdrag av?
Alla som har eller kan komma att erbjudas uppdrag eller tilldelas uppgifter som innebär direkt eller regelbunden kontakt med barn. Det handlar alltså om att ledaren ska ha återkommande direktkontakt med barn.

Beslutet gäller inte personer som är under 15 år som inte har uppnått straffbarhetsålder

Glöm inte bort att detta gäller i högsta grad styrelse också + att även redan engagerade ledare/förtroendevalda ska omfattas!

Nyhet 2020-10-23

Nu underlättas hanteringen av visade utdrag ur belastningsregistret. Utdraget går nu att registrera i IdrottOnline.

Nu har en ny välkommen funktion tillkommit i IdrottOnline för att hjälpa föreningen hålla reda på visade registerutdrag. Hanteringen kring registerutdrag förenklas väsentligt eftersom systemet även skickar automatiska påminnelser när det är dags för en ledare att visa upp utdraget på nytt.

Se lathund för instruktioner här.

Mer information kring förenklat registerutdrag och arbetet med trygg idrott finns här: