SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND

Kartläggning: Skateboard 20+

Vi har genomfört en kartläggning för att ta reda på mer om vuxna skateboardåkares önskemål och behov. Vi vet att vuxna och unga vuxna är viktiga för sina lokala föreningar och skatescener som inspiratörer, förebilder och föreningsaktiva. Vi ville därför ta reda på mer för att hjälpa våra föreningar att skapa ännu bättre förutsättningar för den här målgruppen.

Enkäten skickades ut i början av sommaren 2023 via nyhetsbrev till våra medlemsföreningar och publicerades i sociala medier. När enkäten stängdes augusti 2023 hade vi samlat in 373 svar.

I resultatet av kartläggningen har vi identifierat ett antal utvecklingsområden vi vill arbeta med för att stärka målgruppen.

Här nedanför kan du läsa mer om hur kartläggningen gick till, resultaten och våra slutsatser.

En kartläggning av skateboard för vuxna

Vuxna och unga vuxna spelar en viktig roll i sina lokala skateboard-scener och i föreningarna. Dels kan de vara förebilder som åkare genom sin passion för åkningen och skateboardkulturen men de kan också vara förebilder genom sitt engagemang i föreningsarbetet och den lokala skatescenen.

2023 fick vi chansen att kartlägga målgruppen 26+ med stöd från Riksidrottsförbundet. Vi valde även att inkludera 20-25 i vår kartläggning för att fånga upp de unga vuxna som ännu inte klassar in i många föreningars riktade satsningar för vuxna (ofta 30+) men som med marginal hunnit lämna gymnasieåldern.

Vi var intresserade av att ta reda på mer om den här målgruppens nuläge, behov och önskemål för att hjälpa våra föreningar att skapa ännu bättre förutsättningar för gruppen.

Vi utformade en enkät som skickades ut i början sommaren 2023 till våra medlemsföreningar via mail och delades i våra sociala medier. Enkäten var öppen för alla som var 20 år eller äldre att delta i oavsett om en var medlem i en skateboardförening. I augusti stängdes enkäten med 373 svar och vi började sammanställa resultaten.

Enkäten innehöll bl.a frågor om ålder, kön, åkvanor, preferenser kring anläggning, andra intressen kopplade till åkningen och fritextfrågor där det fanns möjlighet att beskriva mer ingående med egna ord.

Frågorna som ställdes till föreningarna finns att ladda ner som PDF här.

 

Vi vill skapa fler sammanhang och möjligheter för 20+ att börja eller fortsätta åka skateboard. Vi vill därför ta reda på mer om nuläget hos målgruppen och hur vi kan stötta föreningar i deras verksamhet för dem.

Resultaten från enkäten ligger till grund för beslut kring vilka insatser vi kan genomföra för att hjälpa föreningar att skapa ännu mer och bättre skate för vuxna.

Det är viktigt för målgruppen med sociala sammanhang och platser där åkarna kan mötas upp för att åka skateboard och umgås flera gånger i veckan. Skateparkerna och hallarna är viktiga hubbar för målgruppen som vill ha möjlighet till att åka med andra i ungefär samma ålder och på ungefär samma nivå, utöver åkningen i “öppen” verksamhet. Vi behöver därför fortsätta jobba för fler bra anläggningar för skateboard och riktade satsningar för vuxna. Det önskas även fler event, tävlingar och andra sammankomster som riktar sig till vuxna.

Vi kan se att de flesta börjar åka skateboard som barn snarare än i vuxen ålder, samt att det finns en underrepresentation av kvinnor, icke-binära och 55-65+ bland de som svarat. Vi ser därför att de riktade satsningar som redan görs idag för de här grupperna bör ha fortsatt stöd och att de med fördel kan bli fler för att skapa bättre förutsättningar för att vuxna ska börja och fortsätta åka skateboard.

Att få börjar åka i vuxen ålder innebär å andra sidan att de vuxna som redan åker sannolikt besitter mycket erfarenhet, kompetens och potential att verka som inspiratörer, förebilder och stärka sina lokala föreningar och skatescener genom sitt engagemang i skateboard. Vi ser en möjlighet att stötta fler aktiviteter kopplade till skate utöver själva åkningen för att hjälpa föreningarna ta vara på de intressen och kompetenser som målgruppen har och på så sätt skapa ett långsiktigt engagemang i föreningen.

Det kan bl.a handla om att arrangera event, tävlingar, bygga eller på olika sätt dokumentera skateboardåkning inom föreningen, m.m. Det skapar fler möjligheter för åkare att fortsätta vara engagerade i sin lokala förening även om de inte är aktiva åkare.

Resultat och kommentarer

Kommentar: 
Bland de som svarat på enkäten har vi en relativt jämn spridning över åldrarna upp till 55-65 och 65+ där siffrorna minskar kraftigt. 

En förklaring kan vara att många slutar åka runt den här åldern. En del har nämnt tidigare skador och skaderisken som ett hinder. Många uppger att de fortsätter att engagera sig i skateboard på olika sätt trots att de själva åker mindre.

En annan möjlig förklaring på att vi har färre svarande i åldrarna 55-65 och 65+ är att skateboard är en relativt ung företeelse. Skateboard kom till Sverige först i början på 70-talet. Samhällets normer och förväntningar på vem som åker skateboard har förändrats mycket sedan dess och vi ser att såväl proffs som amatörer fortsätter att åka uppåt i åldrarna. Det innebär också att det nu finns förebilder som inte funnits tidigare i den här åldersgruppen då många av de största åkarna från 70 och 80-talet närmar sig eller redan har passerat 60. Det skulle kunna innebära att vi kan få se en fortsatt ökning bland 55-65 och 65+ de kommande åren i takt med att allt fler fortsätter åka. 

Kommentar:
Vi ser att majoriteten av de som svarat på enkäten identifierar sig som män. Siffrorna ligger ganska nära könsfördelningen av samtliga medlemmar i våra medlemsföreningar. (74% män, 26% kvinnor)

Eftersom att ungefär hälften av de som svarat på enkäten har åkt skateboard i 21+ år och tredjedel av har åkt i 30+ år så vet vi att många börjat åka runt 90-talet eller millenieskiftet. 

Skateboard har växt mycket sedan dess och fler kvinnor åker idag. Det märks bland annat på startlistorna till tävlingar och i skateboardmedia men också i svaren på enkäten.

Ungefär 75% av de kvinnor och icke-binära som svarat på enkäten började åka skateboard under de senaste 9 åren. Det är möjligt att tillgången till riktade satsningar för kvinnor och icke-binära har haft en positiv effekt på den här siffran. Samtidigt har också antalet anläggningar ökat, vilket skapat fler möjligheter för föreningar att genomföra de här satsningarna och nå fler.

Vi ser ett fortsatt behov av riktade satsningar för tjejer och icke-binära då efterfrågan växer och behovet av att verka för en mer jämställd skateboardscen kvarstår. Vi ser också att anläggningarna är en viktig för att locka fler till att åka skateboard.

Kommentar: Flest antal som besvarat enkäten befinner sig i Stockholm, Västra Götaland eller Skåne. En stor bidragande faktor kan vara att våra största städer och skateboardföreningar befinner sig där. Det är också troligt att de större föreningarna i större utsträckning bedriver riktade satsningar med event, sessions eller tider för vuxna samt har tillgång till fler anläggningar.

Halland, Dalarna, Östergötland och Örebro följer alla med en ganska liknande svarsfrekvens på runt 5 %.

Därefter befinner sig övriga län i ett spann mellan 1-3%.

Kommentar:
Ungefär hälften av de som svarat på enkäten har åkt skateboard i 21+ år. Cirka 10% av de som svarat har åkt i två år eller mindre. Det är rimligt att anta att de svar vi fått in till stor del speglar en relativt erfaren grupp åkare, samtidigt som nivån kan vara spridd bland åkarna då många uppger att de haft långa avbrott i sin åkning.

Det är också möjligt att de som åkt skateboard längst är mest engagerade och befinner sig i många sammanhang där de kan ha kommit i kontakt med vår undersökning.

Kommentar:
De flesta började åka som barn, men 17% uppger att de börjat åka efter de fyllt 35. Minst andel har vi på spannet 16-26 år. Det är möjligt att fler intressen konkurrerar i tonåren och att det därför är färre som börjar åka då. Vi vet också att det är en ålder då många slutar med idrott vilket kan vara en av anledningarna till att färre börjar åka skateboard i det här åldersspannet.

Kommentar:
Två tredjedelar åker skateboard minst en gång i veckan. Många av våra föreningar har någon typ av riktad satsning veckovis, t.ex 30+ skate. Det är svårt att säga vilken påverkan det har på målgruppens åkvanor men det vi kan se är att det finns ett behov av anläggningar och tid för åkning för den här målgruppen som vill åka aktivt och gärna ha möjlighet att åka med andra i ungefär samma ålder.

Kommentar:
De flesta föredrar att åka i skateparker antingen utomhus eller inomhus. Miniramp, Bowl är ungefär likvärdiga och sen kommer Street spot och D.I.Y.*

Slappy, Flat, Vert och Slalom är minst populärt bland de som svarat på enkäten.

Många föreningar som har riktade satsningar för vuxna (som t.ex 30+ skate) håller verksamheten i sina parker/hallar, vilket kan vara en av förklaringarna till att målgruppen föredrar de här ytorna. Skateparken/hallen är också en plats där det är enkelt att träffa andra åkare. Många uppger i fritext-svar att det sociala sammanhanget är en viktig anledning till att de uppskattar skateboard. 

*D.I.Y = Står för “Do It Yourself.” Spot eller park som åkare byggt själv med enklare medel. Oftast använt för att beskriva icke-proffsbyggda betongparker men även ytor i andra material. Även större modifikationer av street-spots kan ingå i begreppet.

Kommentar: 
De flesta vill åka tillsammans med andra och väljer inte medvetet vilka de åker med baserat på ålder och nivå. Samtidigt uppger många att de uppskattar att åka med andra som är på ungefär samma nivå och eller ålder, där ålder verkar vara marginellt viktigare än nivå när det gäller vilka man väljer att åka med. Ibland kan umgänget också bero mer på vilken typ av spot/park gruppen vill åka i snarare än nivå eller ålder.

Resultatet går att tolka som att målgruppen generellt trivs bra i “öppen” verksamhet med blandade åldrar och nivåer men att det samtidigt ses positivt på särskilda tider t.ex i skatehallar eller riktade satsningar och event för målgruppen, både utifrån nivå och ålder. Det finns ett behov av mötesplatser och sammanhang för målgruppen.

Kommentar:
Utöver egna åkningen finns andra intressen i gruppen som är viktiga.  Flera har också svarat i fritext att de sysslar med aktiviteter kopplat till skateboard på fler sätt än de kategorier som stod med som alternativ. Vi kan se att för många är skateboard inte bara kopplat till själva åkningen.

Vi som förbund kan undersöka möjligheterna att stötta de här övriga intressena via våra föreningar för att stärka engagemanget från dessa medlemmar i föreningarna. Exempelvis genom att fortsätta erbjuda stöd och utbildning i att driva förening, ekonomiska stöd men kanske även stöd och workshops i t.ex att bygga för skate, att dokumentera skate med film eller foto, arrangera tävlingar, m.m. 

Fritextfrågor & urval av citat

Flera beskriver den sociala aspekten och gemenskapen i skate som viktig. Att utmana sig själv och utvecklas. Många nämner också frihetskänslan i att åka och att åkningen för dem främjar psykisk hälsa. Åkningen är för många också starkt kopplad till identitet och livsstil.

“Skateboard är en livsstil, skulle jag sluta åka skulle jag sluta vara jag på något vis!”

“Jag älskar communityn och att det är så otroligt utmanande. Känslan är oslagbar.”

“Att man fortsätter utvecklas och lära sig nya trick. Att man aldrig blir nöjd och vill förbättra sig. Gemenskapen och peppen i skateparken. Alla nya kompisar man träffat som man aldrig skulle pratat med om det inte vore för att båda stod på brädan.”

“Det är min identitet, det är läkande och jag får vara i nuet, min hjärna går på högvarv hela tiden men i skateboard är den i högvarv men känslan är skön och jag känner ingen oro”

“Har inte åkt sen jag var 12 år men passionen har alltid funnits där. Tror att det har att göra med att man är tjej och slutar när man blir tonåring. Har börjat nu som 55 åring för skateboard är och har alltid varit en stor del av mitt liv.”

I svaren återkommer flera gånger önskemål om fler skateparker och mer variation på parker vad gäller design, storlek och svårighetsgrad samt att fler anläggningar enbart avsedda för skateboard och med möjlighet att arrangera större tävlingar. Det efterfrågas även fler ytor i det offentliga rummet som är skateboardanpassade.

Många nämner fler tävlingar för målgruppen både på elitnivå och andra mer inkluderande format. Det önskas också fler event av olika typer som kan samla målgruppen kring skateboard, som t.ex filmvisningar, projekt, utställningar, grillkvällar, m.m.

Slutligen önskas också fortsatt riktade satsningar med särskilda tider för vuxna i anläggningarna.

“Jag skulle gärna se mer skumma tävlingar i vår lokala scen, så som längsta powerslide eller typ hur länge man kan stå i en manual, lite roliga saker som avdramatiserar tävlingar för folk som kanske inte är så bra ännu, dem ska såklart få känna hur det känns att vara i den miljön!”

“Mer Street plazor. Mer event som filmvisningar , grillkvällar osv . Event ihop med lokala skatebutiker , mindre seriösa tävlingar .”

“Olika event där man får chans att träffa och lära känna fler skejtare, till exempel filmvisningar, projekt eller liknande”

“Fler nybörjarvänliga features i skateparker”

“Viktigt med ‘egna’ tider för olika grupper som nybörjare, tjejer, kanske snart seniorer”

“Fler skatespots runt om i stan. Behöver inte vara komplicerade grejer, utan ba lite smått här och där”

“En nationell tävlingskalender kopplad till alla typer av event som sker i landet, tillgänglig på nätet och seriöst uppdaterad/samordnad”

“Fler skateparker som liknar amerikanska. Vi har en tendens att trycka in bowls och flow i alla parker men sällan i samma struktur som långa mer öppna amerikanska skateparker. Vi har heller ingen internationellt stor inomhuspark med lika stor läktare för att kunna locka hit X-games SLS STHLM osv.”

Flera vill att vi ska bli bättre på att sprida information till kommuner för att skapa bättre förutsättningar för fler skateparker och skatespots samt förebygga att kommuner bygger skateparker i dålig kvalité eller design utan att involvera lokala skateboardåkare i processen.

Det önskas även att vi arrangerar fler event och tävlingar med geografisk spridning över hela landet, samt fler event, sammankomster och riktade satsningar för vuxna.

“Sprida ut tävlingar så mycket man kan i landet (mer norrut och söderut), skatecamps och på något sätt nå de icke-elit skejtarna med ex street/diy spot tävlingar (inte lika uppstyrda event) så de vågar ta sig dit!”

“Se över och påverka/informera stadsdelsförvaltningarna om vilka företag och byggare/snickare som kan sin sak och har erfarenhet och goda vitsord från användarna dvs skejtarna vid uppförande av parker och Mini/microramper.”

“Hjälpa kommuner med underlag om vad skateboard egentligen är. Typ material för hur en bra parker/hallar ska fungera utformas mm. Tror att medvetandet för skateboard har ökat bland kommunerna men det saknas kunskap. Hur man kan locka unga som inte tar sig till andra traditionella sporter osv.

 

Ta kartläggningen till din förening!

Hitta fler sätt att engagera målgruppen 20+ genom att analysera och tolka resultaten från kartläggningen tillsammans i er förening.

Kontakta oss för att bolla idéer!

KONTAKT
Jesper Ferrari Bourner
0761-093009
SSF-rainbow-500x500px_Rityta 1