SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND

EKONOMISKT STÖD

FÖR ANSLUTNA FÖRENINGAR

SKATELYFTET 24/25

PROJEKTSTÖD IF

Syftet med stödet är att ge föreningarna bättre förutsättningar för särskilda insatser som på lång sikt utvecklar föreningens verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i enlighet med RF:s strategi 2025

LOKSTÖD

LOK står för lokalt aktivitetsstöd. Genom att redovisa er verksamhet får ni ekonomiskt stöd för dessa samt att ni får möjligheten att söka t.ex. Anläggningsbidrag via Idrottdistriktet eller direkt från Riksidrottförbundet.

ÅTERSTARTSSTÖDET 2024
- Ett stöd för ledarutveckling

Fokus på återstartsstödet under 2024 är ledarskap och det vi kan bevilja stöd för är just ledarskapssatsningar såsom utbildning, teambuilding eller andra former av ledarutveckling som ökar kunskapen och eller stärker mångfalden av ledare.

Viktigt att komma ihåg att föreningen förväntas att återrapportera sitt projekt med:
– En kort text om hur projektet genomförts och vad som gått bra och mindre bra.
– Redogörelse för vart pengarna har gått.
-Foto och filmklipp från projektets genomförande.
– Återrapporten ska skickas in inom tre  månader efter projektet är avslutat.

Återrapporten skickas via mail till din föreningsutvecklare.

Krav för att er förening ska kunna söka är att ni:
– har betalat er medlemsavgift till SSF.
– skickat in era senaste årsmöteshandlingar
– har skickar in alla återrapporter av tidigare erhållet stöd.

Ansökningstiden har gått ut och alla pengar är fördelade och har gått till coola projekt! 

Har ni alltid drömt om den där minirampen som skulle göra stor skillnad för både er förening och möjlighet för skateboardåkning i er by/stad?!
Då är det dags att söka skatelyftets nya kategori: ”minirampstödet” med syfte att skapa verksamhet och skateboardåkning utomhus som är anpassad efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer för minskad smittspridning av Covid-19.
Rent krasst= här kan ni åka skateboard, men ge fan i att lajna!
#ingenlajnar #snejkardudördu #snakeanddie

Vi kommer att stödja 10st föreningar som kan få upp till 30.000kr i material att bygga miniramp för.
SSF går in med:
-Material upp till 30K.
-Ritning av miniramp (om det behövs).
-Stöd i processen.

•Huvudsakliga förutsättningar att erhålla stöd:
– Medlemsförening av skateboardförbundet
– Ni har begränsad plats att åka på /bedriva er verksamhet på/i.
– Rampen ska vara färdig att åka i juni månad.
– Bra motivering varför ni ska erhålla detta stöd och vad det gör för er förening för att ni ska kunna bedriva verksamhet i denna corona-tid.
– Att ni bifogar föreningens senaste verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, bokslut.
– Att ni har startat upp er idrottonlinesida och fyllt i era medlemmar i medlemsregistret.

•Den förening som söker går in med:
-Projektplan och genomförande/arbetskraft.
-Nyttjanderätt av platsen i minst 2 år, (att rampen får stå på platsen i minst 2 år)
-Att rampen är färdig senast under juni månad, om rampen inte är färdig och stöd har betalats ut blir föreningen återbetalningsskyldig.
-Ägarskap av rampen och har ansvar för att den hålls i bra skick. Plan för underhåll.
-Återrapporterar vid två tillfällen; när bygget är klart (juni)och i höst hur rampen har används/vilken verksamhet som genomförts.
-1minuts klipp från bygget av rampen och verksamhet i rampen
– Möjlighet att gå in med egna pengar/sponsor för att bygga större ramp/skapa mer förutsättningar.

Mindre prioriterade ansökningar:
– De som redan fått stöd för miniramp sendan tidigare.
– De föreningar som har utomhuspark
– Befintlig verksamhet i utomhuspark

Vi kommer att ta emot ansökningar nu i april där vi väljer ut bästa idéerna baserade på förutsättningar och genomförande. Rampen kan byggas under april-juni.

ANSÖKAN STÄNGD

byggstodet2022
Nu kan ni via er förening söka byggstöd för 2024!
Byggstödet bestämdes av årsmötet i mars och syftar till att skapa förutsättningar för mer skateboardåkning med fokus på barn & unga.
 
Vi kommer att stödja 10 st föreningar med upp till 50.000kr samt en förening som kan få upp till 200.000kr. Vid stöd på 200 000 förväntas att Sveriges skateboardförbund är med på invigning eller liknande och att vi genomför ett gemensamt event. 
 
Ansökningstid:
Ansökningserioden är fram till och med sista maj. (om det därefter finns pengar kvar i potten så öppnar vi upp en till period)
Vi kommer att ta emot ansökningar löpande. Handläggningstiden är mellan 2-3 veckor.
(kan variera beroende på semestertider)
Vi väljer ut de bästa idéerna baserade på förutsättningar och genomförande.
 
Användning:

– Valfritt att bygga inomhus eller utomhus.

 
SSF går in med:
– Ekonomiskt stöd
– Stöd i processen
 
Huvudsakliga förutsättningar att erhålla stöd:
– Medlemsförening i Sveriges skateboardförbund.
– Barn & unga i er förening ska vara involverade i projektet.
– Krav på nyttjanderätt av plats samt långsiktig och hållbar plan på två respektive tre år.
(Stöd upp till 50K = 2 år och stöd över det = 3 år
.)
Dvs att ni bygger på mark som ni äger, arrenderar eller har rätt att nyttja.
Kan vara hyresavtal, nyttjanderättsavtal, polistillstånd etc.
– Redovisa komplett budget (intäkter/utgifter/ev. samarbetspartners)
 
– Bra motivering varför ni ska erhålla detta stöd och vad det skulle betyda för er förening.
– Att ni bifogar föreningens senaste verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll och bokslut.
– Att ni har startat upp er idrottonline-sida och fyllt i era medlemmar i medlemsregistret eller har en plan tillsammans med oss för att lösa det i år.
 
Den förening som söker går in med:
– Projektplan: Var, när, hur, vem, kostnader? Särskild vikt kommer att läggas vid att föreningens barn & unga är delaktiga, viktigt att förtydliga i planen.
– Klargörande för placering alt. förvaring över en tid av 2 år (exempelvis nyttjanderättsavtal på fast plats eller vid flyttbara obstacles vart ni ska använda dem +  ev. förvaring över vintern).
– Att projektet påbörjas 2024, helst klart 2024 men kan förlängas till 2025 beroende på förutsättningar.
– Ägarskap av obstacles och ansvar för att de hålls i bra skick. (Plan för underhåll ska finnas med i projektplanen)
– Återrapporterar när bygget är klart (ekonomi + resultat)
– 1 minuts klipp från bygget och när det används i verksamhet när det är klart.
– Möjlighet att gå in med egna pengar/sponsor för att bygga större ramp/skapa mer förutsättningar.
 
 
Mindre prioriterade ansökningar:
– De som redan fått byggstöd 2021, 2022 eller 2023.
 
Tips!
Se över ert RF/SiSU distrikts anläggningsstöd. Kanske kan ert projekt även få stöd därifrån: https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/ 
 
Har ni frågor, tveka inte att ringa/maila oss.
I första hand Niklas Boström: 0739–976484, nb@sverigesskateboardforbund.se 
Annars er föreningskontakt: https://sverigesskateboardforbund.se/kontakt/
 

Skapa förutsättningar och utveckla skateboardverksamhet för äldre!

Verksamhetsstödet riktar sig till personer över 65år. Det kan dels handla om att nå målgruppen, dels skapa förutsättningar för att behålla personer i föreningen och hitta former att fortsätta åka skateboard livet ut. Ni kan söka stöd via idrottonline upp till 25 000kr.

ANDRA BIDRAGSFORMER

Förutom Skatelyftet och t.ex. anläggningsstöd från ert lokala distriktsförbund finns det andra stiftelser och fonder att ansöka ekonomiskt stöd från. Allmänna Arvsfonden är den vanligaste.