Sveriges Skateboardförbund

SKATELYFTET

PROJEKTSTÖD

Ger anslutna föreningar möjligheten att utveckla sin skejt-verksamhet så att barn och unga i åldern 7-25 år stimuleras till att åka skateboard hela livet 

Projektstöd IF är ett viktigt verktyg som ger föreningar och förbund stöd att vara med på en resa där vi tillsammans utvecklar svensk skateboard. Läs mer om RFs mål Strategi 2025 här.

Krav för att kunna ansöka är att ha betalat medlemsavgiften, ha lagt in sina medlemmar i Idrottonline, skickat föreningens senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och bokslut.

Något som är viktigt att komma ihåg är att de nya riktlinjerna har skärpts så att medel inte får beviljas till ordinarie verksamhet där exempelvis läger, material eller individuella avgifter ingår. Projektstödet är till för tidsbestämda och avgränsade projekt som ska syfta till att utveckla föreningen.

Maxbeloppet att söka är 25 000 kr.

Första ansökningsperioden är från 4 februari till 31 mars 2021. Andra perioden blir inför sommaren men kan påverkas av pandemin och hur många ansökningar som kommer in i första perioden. 

För att ni ska få en tydligare bild av er förening och verksamhet; gör en föreningsutvärdering genom att minst 3 personer från styrelsen/verksamhetsledare diskuterar och besvarar några frågor om föreningen. Besvara frågorna för att se var ni är bra på, vad ni inte är så bra på, få en bild av vart ni är i dag och vad ni bör göra för att nå era mål med föreningen


TA MIG TILL FÖRENINGSUTVÄRDERINGEN

När du ska söka för ett projekt ni vill genomföra är det viktigt att du förhåller dig till kategorierna nedan. Är du osäker på om just ert projekt passar in och/eller vill ventilera det med oss först så ta kontakt med din kontaktperson på Förbundet eller med mig direkt.

Niklas Boström
Ansvarig Skatelyftet

KONTAKTA OSS

KATEGORIER 2021

SÖKS VIA IDROTTONLINE

FÅ FLER UNGDOMAR ATT STANNA KVAR OCH ENGAGERA SIG I FÖRENINGEN

Projekt ska syfta till att: Utveckla eller implementera nya former för skateboardåkning generellt men också för tävling anpassat för målgruppen.

Anpassa skateytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter att skejta.

Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.

Målgrupp: Ungdomar i åldern 13–20 år.

Inriktning: Projektstödet ska användas till att främja och stärka en kultur där målgruppen vill engagera sig och vara kvar i föreningen.

CLARA, VARBERG


LÄNK TILL IDROTTONLINE

UTBILDADE BARN – OCH UNGDOMSLEDARE

Projektet ska syfta till: Att utbilda eller vidareutbilda de som är ledare för barn och unga inom er förening.

Definition av aktivitetsledare: En ledare som planerar och genomför föreningens verksamhet riktad mot barn och ungdomar.

Målgrupp: Målgruppen ska vara aktivitetsledare för barn och ungdomar.

Inriktning: Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsverksamhet ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och skateboard-specifika utveckling.

Exempelvis skateboard-specifika utbildningar som förbundets webbutbildning,  ledarutbildning, eller andra mer generella ledarutbildningar. Eller för deltagande i av förbundet sammansatta träffar kring att vara barn och ungdomsledare. Ni hittar dessa via knapparna.

MINIRAMP MALMÖ


LÄNK TILL IDROTTONLINE


LÄNK TILL WEBBUTBILDNINGEN


LÄNK TILL RF-SISUS UTBILDNINGAR


LÄNK TILL VÅR UTREDNING OM LEDAROLLEN

INKLUDERING OCH NORMMEDVETENHET

Projektet ska syfta till: Att göra föreningen mer inkluderande och eller normmedveten. Om ni som förening vet ATT ni vill skapa en jämställd och inkluderad verksamhet men inte vet HUR, kontakta oss på förbundet så hjälper vi er att hitta metoder som hjälper er i rätt riktning.

Definition av inkludering och normmedvetenhet: Att skapa inkludering handlar om att den som deltar eller vill delta i en verksamhet ska känna sig välkommen. Att den känner sig sedd, får ta del av gemenskapen samt känna att den har möjlighet att vara delaktig och kunna påverka utformningen. Exkludering är varje gång du/ni inte är inkluderande. Normmedvetenhet innebär förståelsen för hur normer (oskrivna regler) påverkar vår verksamhet och vilka som får eller inte får utrymme och hur det går att förändra.

Målgrupp: Föreningen och dess föreningskultur

Inriktning: Projektet ska öka inkluderingen och eller öka er normmedvetenhet i föreningen. Det kan vara genom satsningar på jämlikhet, jämställdhet men också att skapa en miljö där människor oavsett prestationsnivå eller social status får likvärdiga möjligheter att påverka- och delta i föreningens verksamhet.

Exempelvis: utbildning, prova-på verksamhet med gratis lånebrädor i skatehallen/parken, föreläsningar, utbytesresor, tävlingar, eller projekt där underrepresenterade grupper får ta plats på sina villkor med mål att alla oavsett kön, bakgrund, hudfärg, ålder eller funktion kan åka tillsammans.

Vi vill även tipsa om våra vänner och jämlikhetsexperter på Makeequal.se som erbjuder utbildning/workshop hos er förening som ni kan söka stöd via Skatelyftet för att genomföra.

HELA ORTEN RULLAR 2019


LÄNK TILL IDROTTONLINE


LÄNK TILL MAKE EQUAL

BIBEHÅLLEN VERKSAMHET MED ANLEDNING AV CORONARESTIRKTIONERNA

Inom denna kategori har ni möjlighet att söka projektstöd för att anpassa er verksamhet för barn- och ungdomar efter de restriktioner och rekommendationer som finns. Syftet är att i mesta möjliga mån, kunna bibehålla så mycket verksamhet som möjligt under perioden då restriktionerna från Folkhälsomyndigheten som rör er verksamhet.

Målgrupp: Barn, ungdomar (7–25 år) och aktivitetsledare vars verksamhet påverkas av Coronarestriktionerna.

Inriktning: Projektstödet ska användas så att föreningen, i mesta möjliga mån, ska kunna bibehålla så mycket verksamhet som möjligt under perioden då restriktionerna från Folkhälsomyndigheten gäller. Föreningar kan beviljas stöd till verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet.

Föreningen kan exempelvis söka stöd för:

  • Bygga nya obstacles om det behövs
  • Köpa in låneutrustning
” ALWAYS BE CREATIVE “


LÄNK TILL IDROTTONLINE

SÖKS VIA ERT RF-SISU DISTRIKT

Genom ert medlemsskap i Sveriges Skateboarförbund är ni automatiskt en del av ert lokala distriktidrottsförbund, RF-Sisu

STÄRK IDROTTEN I
IDROTTSVAGA OMRÅDEN

Målgrupp: Målgruppen ska vara barn och ungdomar som bor i idrottssvaga områden.

Definition av idrottssvagt område: Ett område kan i detta sammanhang betraktas som idrottssvagt utifrån graden av idrottsförenings-deltagande och/eller att det finns särskilda utmaningar för idrottsföreningarna i området utifrån ett geografiskt perspektiv. RF-SISU distrikten avgör med beaktande av detta vilka områden som ska anses vara idrottssvaga i respektive distrikt.

Inriktning: Projektstödet ska användas till att stärka och utveckla idrottsföreningar i att bedriva förenings- och idrottsverksamhet som riktar sig till målgruppen. Medel ska beviljas föreningar som arbetar med angiven målgrupp och antingen är verksamma i idrottssvaga områden eller avser att göra insatser i idrottssvaga områden.

HELA ORTEN RULLAR


HITTA DITT RF/SISU-DISTRIKT HÄR


LÄNK TILL IDROTTONLINE